ОПИС ОСВІТНІХ ПРОГРАМ


Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня БАКАЛАВР (Спеціальність 131 "Прикладна механіка").

Програма передбачає вивчення широкого кола соціально-гуманітарних, фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін з врахуванням сучасного світового досвіду в сфері інженерії. Передбачено проведення лекційних курсів, практичних і лабораторних занять та самостійної роботи.

Освоєння сучасних методів проектування на основі моделювання об’єктів та процесів прикладної механіки. Розроблення нового та удосконалення існуючого обладнання з виробництва паковань і технологічних процесів пакувального виробництва для покращення якості продукції, розширення її асортименту, ефективності використання технологічного обладнання.

Мета програми: забезпечити умови формування і розвитку студентами програмних компетентностей, що дозволяють їм оволодіти основними знаннями, вміннями, навичками, необхідними для розв’язування складних спеціалізованих задач та практичних проблем у сфері прикладної механіки.

В результаті навчання студенти здобувають:

 • Здатність самостійно розробляти практичні рекомендації з питань розроблення нового та удосконалення існуючого пакува-льного обладнання і технологічних процесів виробництва за-собів пакування.
 • Здатність складати плани та приймати участь або здійснювати загальне керівництво проектними роботами, виготовленням документації, їх погодження із співвиконавцями, замовниками та зацікавленими організаціями.
 • Здатність виконувати комп’ютерне моделювання інженерних конструкцій та процесів.
 • Здатність володіти правилами обслуговування, експлуатації та ремонту існуючого пакувального устаткування.
 • Здатність забезпечувати правила і норми охорони праці у приміщення, де працює існуюче пакувальне устаткування і обслуговуючий персонал.
 • Здатність володіти методами та засобами виконання робіт з монтажу, налагоджування та пуску пакувального устаткування, в тому числі засобами контролю параметрів.
 • Здатність до впровадження отриманих знань у процесі навчан-ня у практичну діяльність підприємств пакувальної галузі.
 • Здатність підготувати та успішно захистити бакалаврську кваліфікаційну роботу на основі індивідуального проекту.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма "Комп’ютеризовані комплекси пакувального виробництва" (Спеціальність 131 "Прикладна механіка").

Програма передбачає застосування широкого кола загально-наукових i спеціальних аналітично-дослідних методів, принципів і прийомів наукових досліджень з урахуванням сучасного світового досвіду у галузі інженерії та прикладної механіки зокрема. Передбачено проведення лекційних курсів, практичних занять, семінарів та самостійної науково-дослідної роботи.

 

Програма професійна прикладна; базується на загальновідомих наукових результатах; орієнтується на сучасні наукові дослідження з розроблення нового та удосконалення існуючого пакувального устаткування і технологічних процесів пакувального виробництва для покращення якості продукції, розширення її асортименту, ефективності використання технологічного обладнання; враховує специфіку пакувального устаткування, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких студент визначає професійну та наукову кар’єру.

Мета програми: забезпечити умови формування і розвитку студентами програмних компетентностей, що дозволяють їм оволодіти основними знаннями, вміннями і навичками необхідними для набуття ними характеристик наукового співробітника у сфері прикладної механіки.

В результаті навчання студенти здобувають:

 • Здатність самостійно виконувати аналітичні дослідження, розробляти практичні рекомендації щодо розроблення нового та удосконалення існуючого пакувального обладнання і технологічних процесів пакувального виробництва.
 • Здатність проводити патентний пошук, аналіз літературних джерел та критично оцінити його результати.
 • Здатність до критичного аналізу та удосконалення існуючих технологій, пристроїв, засобів, устаткування тощо за тема-тикою магістерської роботи.
 • Здатність виконувати комп’ютерне моделювання інженерних конструкцій та процесів.
 • Здатність ясно та чітко окреслити мету та задачі  студентської наукової чи магістерської роботи, а також сформулювати результати та вміти оформити виконане дослідження відпо-відно до нормативних вимог.
 • Здатність здійснювати апробацію отриманих результатів на студентських наукових конференціях, всеукраїнських та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт.
 • Здатність до підготовки наукових публікацій у фахових та спеціалізованих виданнях (журналах, збірниках наукових праць) з дотриманням відповідних вимог.
 • Здатність до впровадження отриманих наукових результатів у практичну діяльність підприємств та навчальний процес.
 • Здатність підготувати та успішно захистити магістерську роботу на основі індивідуальних досліджень.

 

Освітньо-професійна програма "Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного виробництва" (Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування").

Програма передбачає застосування широкого кола загальнонаукових i спеціальних аналітично-дослідних методів, принципів і прийомів наукових досліджень з урахуванням сучасного світового досвіду у галузі інженерії та поліграфічного галузевого машинобудування зокрема.
Передбачено проведення лекційних курсів, практичних занять, семінарів та самостійної науково-дослідної роботи.

Програма професійна прикладна; базується на загальновідомих наукових результатах; орієнтується на сучасні наукові дослідження з розроблення нового та удосконалення існуючого поліграфічного устаткування і технологічних процесів поліграфічного виробництва для покращення якості продукції, розширення її асортименту, ефективності використання технологічного обладнання; враховує специфіку поліграфічного устаткування, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких студент визначає професійну та наукову кар’єру.

 

Мета програми: забезпечити умови формування і розвитку студентами програмних компетентностей, що дозволяють їм оволодіти основними знаннями, вміннями і навичками необхідними для набуття ними характеристик наукового співробітника у сфері галузевого машинобудування.

В результаті навчання студенти здобувають:

 • Здатність самостійно виконувати аналітичні дослідження, розробляти практичні рекомендації щодо розроблення нового та удосконалення існуючого поліграфічного обладнання і технологічних процесів поліграфічного виробництва.
 • Здатність проводити патентний пошук, аналіз літературних джерел та критично оцінити його результати.
 • Здатність до критичного аналізу та удосконалення існуючих технологій, пристроїв, засобів, устаткування тощо за тематикою магістерської роботи.
 • Здатність виконувати комп’ютерне моделювання інженерних конструкцій та процесів.
 • Здатність ясно та чітко окреслити мету та задачі  студентської наукової чи магістерської роботи, а також сформулювати результати та вміти оформити виконане дослідження відповідно до нормативних вимог.
 • Здатність здійснювати апробацію отриманих результатів на студентських наукових конференціях, всеукраїнських та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт.
 • Здатність до підготовки наукових публікацій у фахових та спеціалізованих виданнях (журналах, збірниках наукових праць) з дотриманням відповідних вимог.
 • Здатність до впровадження отриманих наукових результатів у практичну діяльність підприємств та навчальний процес.
 • Здатність підготувати та успішно захистити магістерську роботу на основі індивідуальних досліджень.
  Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти (Доктор філософії, PhD)

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ (Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування").

Програма передбачає застосування широкого кола загальнонаукових i спеціальних аналітичних і експериментальних методів, принципів і прийомів наукових досліджень з врахуванням сучасного світового досвіду в сфері інженерії. Передбачено проведення лекційних курсів, практичних занять, тренінгів та самостійної науково-дослідної роботи.

Наукові дослідження з розроблення нового та удосконалення існуючого поліграфічного обладнання і технологічних процесів поліграфічного виробництва для покращення якості продукції, розширення її асортименту, ефективності використання технологічного обладнання

 

Мета програми: забезпечити умови формування і розвитку аспірантами програмних компетентностей, що дозволяють їм оволодіти основними знаннями, вміннями, навичками, необхідними для здійснення оригінального дисертаційного дослідження у сфері галузевого машинобудування

В результаті навчання здобувачі здобувають:

 • Здатність самостійно виконувати наукові дослідження, формувати теоретико-методологічну базу та розробляти практичні рекомендації з питань розроблення нового та удосконалення існуючого поліграфічного обладнання і технологічних процесів поліграфічного виробництва.
 • Здатність до критичного наукового аналізу теорій, концепцій, термінологічного апарату дослідження.
 • Здатність виконувати комп’ютерне моделювання інженерних конструкцій та процесів.
 • Здатність ясно та чітко описувати результати наукової роботи, вміти оформити виконане дослідження відповідно до нормативних вимог.
 • Здатність здійснювати апробацію отриманих результатів на наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, семінарах.
 • Здатність до підготовки наукових публікацій у наукометричних, фахових та спеціалізованих виданнях (журналах, збірни-ках наукових праць) з дотриманням відповідних вимог.
 • Здатність до впровадження отриманих наукових результатів у практичну діяльність підприємств та навчальний процес.
 • Здатність підготувати та успішно захистити дисертаційну роботу на основі індивідуальних досліджень.