НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

 

Сфера наукової діяльності кафедри охоплює:

 • виконання досліджень бюджетної тематики за узгодженими на кафедрі напрямками;
 • підготовка наукових кадрів – кандидатів і докторів наук через аспірантуру і докторантуру;
 • участь професорів кафедри в спеціалізованих вчених радах з присудження наукових ступенів кандидата та доктора наук;
 • організація та участь в роботі міжнародних, міжкафедральних і кафедральних наукових семінарів за розглядом результатів досліджень і кваліфікаційних робіт, рецензування та опонування наукових робіт;
 • участь професорів кафедри в роботі фахових журналів і наукових збірників («Упаковка», «Поліграфія і видавнича справа», «Наукові записки», «Технологія і техніка друкарства», «Квалілогія книги» та інших);
 • залучення студентів до наукової творчості;
 • використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі.

Основні напрямки наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри:

 • пошук і дослідження нових та удосконалення відомих механізмів шляхом оптимізації їх характеристик відповідно до цільового призначення;
 • удосконалення та розробка нових способів різання стосів паперу та обрізування книжково-журнальних блоків;
 • удосконалення механізмів друкарських машин і процесу друкарського контакту;
 • дослідження технологічних процесів і створення нових засобів виготовлення картонного пакування з метою покращення показників енергозбереження;
 • удосконалення лазерних пристроїв для запису зображень на формних матеріалах.

Результати наукових досліджень відображені в монографіях, наукових статтях, патентах, отриманих ліцензіях, в доповідях викладачів на різного рівня наукових конференціях, в тому числі – на підприємствах пакувальної галузі. Про стан наукової творчості студентів при кафедрі свідчить систематичне відзначення кращих наукових робіт студентів на міжнародних конкурсах, кількість публікацій в науково-технічних збірниках, кількість отриманих разом з викладачами патентів.

Отримані працівниками кафедри (проф. Полюдов О.М., проф. Топольницький П.В.) оригінальні технічні рішення по безвистійному обрізуванню книжкових блоків завершились продажем ліцензії всесвітньо відомій швейцарській фірмі «Muller Martini».

Вагомий доробок кафедра має в області нових енергоощадних засобів виготовлення розгорток картонних паковань, отримавши у цьому напрямку більше 50 патентів. Демонстрація макета ножицевого вирізування картонних розгорток на міжнародних виставках у Москві та Києві викликала зацікавлення спеціалістів галузі.

Щорічно відзначаються дипломні наукові роботи студентів-дослідників на міжнародних конкурсах студентських наукових робіт з поліграфії та конкурсах студентських наукових робіт з поліграфії та видавничої справи «Молодь і поліграфія» (Львів, УАД). Нерідко студенти-науковці являються співавторами винаходів і наукових публікацій.

На кафедрі функціонує аспірантура та докторантура. Під керівництвом провідних працівників кафедри проводять наукові дослідження аспіранти та пошукувачі кафедри. Після завершення докторантури при кафедрі успішно захистили докторські дисертації Топольницький П.В., Регей І.І., Пасіка В.Р., Кузнецов В.О.


На кафедрі сформовано та активно функціонує наукова школа під керівництвом доктора технічних наук, професора Широкова Володимира Володимировича. Предметом дослідження є підвищення довговічності і надійності деталей машин оптимізацією інженерії функціональних поверхневих шарів комбінованими технологічними методами. Науковці проводять дослідження у галузі розробки технологічних методів оптимізації інженерії і відновлення поверхневих шарів конструкційних матеріалів модифікуванням хімічного і структурно-фазового складу, їх цілеспрямованою формозміною різальним інструментом та фрикційною обробкою. Вперше отримано дифузійні покриття з оксидних джерел у розплавах лужних металів на залізовуглецевих сплавах. Розроблено технологію виготовлення алмазно-абразивного інструменту з програмованим рельєфом робочої поверхні. Розроблено та впроваджено спосіб зміцнення висікального стального інструменту. Розроблено технологію підвищення зносостійкості дереворізального інструменту електроіскровим легуванням евтектичним електродом і лазерною обробкою. Теоретичні напрацювання наукової школи реалізується у виконанні держбюджетних та госпдоговірних робіт для підприємств різних форм власності та видів діяльності.

 


Для забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців для видавничо-поліграфічного комплексу та пакувальної індустрії кафедра проводить велику та кропітку роботу по забезпеченню навчального процесу підручниками, навчальними посібниками, конспектами лекцій, методичними розробками. Для дисциплін, які пов'язані з використанням ПЕОМ, розроблені комп'ютерні програми та відповідні методичні вказівки.

За останні роки викладачі кафедри підготували і видали 3 підручники з грифом МОН України; 11 навчальних посібників, у т.ч. 8 з грифом МОН України; 11 конспектів лекцій (6 в електронній версії); 4 монографії; 2 підручники російською мовою на замовлення Московського державного університету друку; понад 30 навчально-методичних матеріалів (методичні вказівки, робочі навчальні програми).

Студентам надається доступ до створеної на кафедрі електронної бази підручників і навчальних матеріалів.